เมื่อมีการโอนอสังหาให้ทายาทคำถามที่ตามมาก็คือต้องเสียภาษีมรดกหรือไม่ ซึ่งคำตอบก็คือต้องเสีย เพียงแต่จะมีความหมายและวิธีการเสียค่าภาษีที่ต่างกันออกไปในแต่ละแบบ ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและแบบนิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2559 ทำให้หลาย ๆ คนรู้สึกข้องใจกับปัญหาภาษีมรดกเป็นอย่างมาก ซึ่งการโอนอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในรูปแบบมรดกนั้น สำหรับบุคคลธรรมดาจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการโอนน้อกว่าแบบนิติบุคคลอย่างมาก โดยที่จะเสียเพียงแค่อย่างเดียวคือไม่เสียค่าอากรก็อาจจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ถ้าเป็นมรูปนิติบุคคลจะต้องเสียหมดทั้ง 2 อย่าง

การโอนอสังหา มรดกในแบบบุคคลทั่วไปถ้ามีการถือครองที่เกินกว่า 5 ไปแล้วและมีการโอนชื่อเจ้าของเข้าสู่ทะเบียนบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ก็จะเสียเป็นเพียงแค่ค่าอากรที่ 0.5% แต่ถ้ามีการถือครองได้ไม่เกิน 5 ปี ก็จะถือว่าเป็นการโอนเพื่อการค้า ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ทันที ส่วนในเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของรูปแบบบุคคลธรรมดาจะมีการคำนวณที่ยุ่งยากมากกว่าแบบนิติบุคคลที่จะมีคิดเพียงแค่ 1% แต่ตัวนิติบุคคลก็ต้องมีการนำเอากำไรที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เข้าไปรวมเป็นรายได้เดียวกับบริษัท แล้วทำการหักค่าใช้จ่ายเพื่อนำเอามาเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคลต่อไป เวลาคิดค่าภาษีก็จะคิดจากราคาประเมินมาคำนวณและทำการหักค่าใช้จ่ายไปตามปีที่ถือครองอยู่ โดยถ้าถือครองที่ 1 ปี ก็ตะมีการหักค่าใช้จ่ายที่ 92% และถ้าถือครองได้มากกว่า 8 ปีขึ้นไป ก็จะถูกหักอยู่ที่ 50% แล้วนำเอามาหารเวลาของการถือครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด แล้วนำเอามาเป็นค่าภาษีในบุคคลธรรมดา จากนั้นก็นำเอามาคูณจำนวนปีที่ถือครองอีกครั้ง ฟังดูอาจจะยุ่งยาก แต่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่กำลังจะทำขั้นตอนการโอนอสังหาซื้อขายและผู้ที่จะโอนจากการรับเป็นมรดกต้องศึกษาให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารการโอนอสังหา ผู้ซื้อหรือของทายาทให้ครบถ้วนก่อนการไปโอนทุกครั้ง

ผู้ที่ทำการโอนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบริษัท อาจจะต้องมีการเสียค่าค่าอากรการ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าโอน ที่นำเอาราคาซื้อขายของบ้านมาเป็นตัวหักอีกที ซึ่งถ้าในรูปแบบนิติบุคคลจะต้องเสียทั้งหมดที่ 3.8% แต่ถ้าเป็นแบบบุคคลธรรมดาจะเสียเพียงแค่ 0.5 หรือ 3.3% เท่านั้น ซึ่งถ้าโอนในรูปแบบมรดกทางทายาทก็จะเสียเพียงค่าโอนเท่านั้น พร้อมการเตรียมเอกสารโอนอสังหาให้ลูกและเอกสารของตัวบุตรหรือทายาทไปด้วย แต่ถ้ามรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ก็ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีมรดกแต่อย่างใด

Facebook Comments