ถ้าต้องการที่จะหาความรู้เรื่องการโอนอสังหาที่ดินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมีการค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ที่สามารถบอกรายละเอียดทั้งในเรื่องของเอกสาร ขั้นตอนการโอนและการเตรียมตัวในเรื่องซื้อขายอหังสาริมทรัพย์ไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งยังบอกสถานที่ในการโอนและการทำเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยที่เหล่าเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์นี้ ยังมีรูปแบบการค้นหาเพื่อซื้อขายหรือเช่า ที่เป็นความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาหาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายรูปแบบได้อย่างตรงใจ ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจจะซื้อ ขายหรือเช่า จึงสามารถที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา

เมื่อมีการโอนเพื่อขายหรือซื้ออสังหา ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ บนที่ดิน ควรที่จะมีการนัดตัวผู้ซื้อให้เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มาอย่างครบถ้วน โดยมีเอกสารหลัก ๆ คือ

 • โฉนดที่ดินตัวจริง
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาและเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีเปลี่ยนชื่อและนามสกุล

เมื่อเตรียมเอกสารมาเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เจ้าของที่ดินเซ็นชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งลายเซ็นนี้จะต้องเหมือนกับลานเซ็นในใบโฉนด แต่ถ้าเป็นในกรณีที่เจ้าของโฉนดไม่สามารถมาเองได้ ก็ให้ทำการมอบอำนาจให้แก่ผู้รับอำนาจแทน โดยใช้เอกสารดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ หรือ ทด.21
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาเซ็นรับรองถูกต้องอย่างละ 1 ชุด
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีเปลี่ยนชื่อและนามสกุล

ถ้าเป็นกรณีที่มีคู่สมรสจดทะเบียนกันตามกฎหมาย ก็ต้องได้รับยินยอมจากคู่สมรส โดยใช้เอกสารสารเพิ่มเติมคือ

 • หนังสือยินยอมให้มีการขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สำนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส

เอกสารทั้งหมดนี้จะเป็นของผู้ที่จัดการอสังหา ขายเพื่อโอนต่อให้แก่ผู้ซื้อ ส่วนผู้ซื้อเองก็เตรียมเอกสารเพื่อการรับโอนที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีเอกสารดังนี้

 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาเซ็นรับรองถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจรับโอนหรือ ทด.21 ในกรณีที่ใช้ผู้โอนแทน
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาเซ็นรับรองถูกต้องของผู้แทน
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาเซ็นรับรองถูกต้องของคู่สมรส
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส

เอกสารการโอนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์นี้ เป็นแบบการโอนในผู้ที่มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมที่ดินในบุคคลธรรมดา โดยจะมีค่าโอนอยู่ที่ประมาณ 500 บาทขึ้นไป และอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าครึ่งวันหรือตลอดทั้งวัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นจะมีผู้มาทำธุระที่สำนักงานที่ดินมากขนาดไหน ซึ่งถ้าใครสนใจจะซื้อขายอสังหา ราคาถูก พร้อมทั้งทำเรื่องการโอนให้เรียบร้อยแล้วยังไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารแบบใดบ้าง ก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ในบทความนี้ได้เลย

Facebook Comments