เมื่อทำการซื้อขายและตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมีการจัดเอกสารการโอนอสังหา ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ในการนัดผู้ซื้อและผู้ขายไปที่สำนักงานที่ดิน และทำเรื่องโอนอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินให้เรียบร้อย จากนั้นการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบการโอนอสังหา มรดกที่จะเป็นจะต้องใช้เอกสารที่คล้ายคลึง แต่ก็อาจจะมีเอกสารบางตัวที่แตกต่างออกไปบ้าง ซึ่งเอกสารโอนอสังหาให้ลูกจะเน้นในเรื่องการนำเอาพินัยกรรมและใบมรณบัตร พร้อมใบรับรองการเป็นทายาทมายื่นแสดง แต่ถ้าเป็นแบบซื้อขายเอกสารก็จะมีเพียงเอกสารที่แสดงตัวตนของทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมสำเนาเอกสารของคู่สมรสและใบมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์มาเองไม่ได้

ส่วนขั้นตอนการโอนอสังหาซื้อขายไม่ว่าจะแบบไหนก็จะมีความคล้ายคลึงกัน และต้องไปทำเรื่องที่สำนักงานที่ดินเหมือนกัน แต่ตัวเอกสารจะมีความต่างกันออกไป โดยเฉพาะในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินในรูปแบบบริษัท ที่จะมีเอกสารจำนวนมาก ที่จะต้องนำเอามายื่นที่กรมที่ดิน โดยเอกสารมีดังนี้

  • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์บนที่ดิน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
  • บัญชีรายชื่อของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จดเป็นบริษัท จำกัด มหาชน
  • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ในกรณีการจดเป็นห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้ว
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
  • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านและตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้ที่มีอำนาจแทนตัวนิติบุคคล
  • รายงานการประชุมนิติบุคคล

เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มทำตามขั้นตอนการโอนที่สำนักงานที่ดินได้เลย โดยที่ขั้นตอนนั้นไม่มีความยุ่งยากมากนักแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทำ เพราะต้องมีขั้นตอนของการตรวจสอบและการเซ็นเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนในแบบบริษัทนี้จะเสียมากกว่าค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาให้ทายาท เพราะจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ 2% อย่างเช่นถ้าราคาประเมินที่ 1 ล้านบาท แต่ราคาขายอยู่ที่ 1 ล้าน 5 แสนบาท ก็ต้องใช้ราคาสูงสุดในการคิดก็คือ 1 ล้าน 5 แสนบาท หักออกที่ 2% ก็คือ 3 หมื่นบาท และยังมีค่าอากรที่ 0.5% จากราคา 1 ล้าน 5 แสนบาท ก็จะเป็น 7,500 บาท และยังมีค่าคำขอ ค่าอากรแลค่าพยานแบบประปรายที่ 45 บาท ซึ่งถ้าต้องการโปรแกรมที่จะช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายของการเข้าไปทำการโอนที่สำนักงานที่ดินก็สามารถเข้าไปคำนวณได้ที่ http://www2.dol.go.th/Tax.php   และถ้าต้องการราคาประเมินที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ก็สามารถเข้าไปใช้โปรแกรมคำนวรได้ที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ได้เช่นกัน

Facebook Comments