ถ้าต้องการจะขายที่ดินก็ควรที่จะต้องรู้ขั้นตอนการโอนอสังหาซื้อขาย ที่ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน คอนโดหรือทาวเฮาส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ควรรู้ไว้อย่างครบถ้วน เมื่อเริ่มมีคนสนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ แล้วผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องของโฉนดหรือตัวบ้านเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะคือการโอน ที่ควรจะมีความรู้เอาไว้ เพื่อที่จะสามารถเตรียมตัวเพื่อการจบขั้นตอนการซื้อขาย ซึ่งขั้นตอนการโอนยังสามารถที่จะเรียนรู้ไว้เพื่อโอนอสังหาให้ทายาทได้อีกด้วย จึงทำให้ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากพอสมควร โดยมีดังนี้

1.ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทางสำนักงานที่ดิน เพื่อทำการตรวจเอกสารทั้งหมด ซึ่งเอกสารนั้นจะต้องมีทั้งผู้ให้โอนหรือผู้ขาย และผู้รับโอนหรือผู้ซื้อให้เรียบร้อยทั้ง 2 ฝ่าย เมื่อตรวจดูแล้วมีเอกสารครบก็สามารถกดบัตรคิวเพื่อรอทำเรื่องต่อไป

2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญการเรียกทั้ง 2 ฝ่าย มาเพื่อเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

3.เจ้าหน้าที่ในการประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมการโอน จะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดรวมถึงค่าพยาน และเมื่อเสร็จแล้วก็จะเรียกให้ไปยื่นใบคำนวณค่าโอน แล้วนำเอาไปชำระค่าโอนต่อไปที่ฝ่ายการเงิน

4.ชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบเสร็จที่เป็นสีฟ้าและสีเหลือง โดยให้นำเอาใบสีเหลืองไปคืนให้ทางเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนใบสีฟ้าก็ให้ถ่ายสำเนาเอาไว้อีก 1 ชุด

5.เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์สลักหลังโฉนด จึงรอรับโฉนดและทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงจะมีการมอบโฉนดกลับไปพร้อมใบสัญญาซื้อขาย ทด.13 ให้กับผู้ที่ได้รับโอนหรือผู้ซื้อ เท่านี้ก็จะเสร็จสิ้นการโอนและกรรมสิทธิ์ก็จะตกเป็นของผู้รับโอนหรือผู้ซื้อต่อไป

ขั้นตอนทั้งหมดนี้สามารถที่จะเป็นรูปแบบของการโอนอสังหา มรดกให้ลูกหลานในอนาคตได้อีกด้วย เพียงแต่อาจจะต้องเพิ่มเติมเอกสารการโอนอสังหา ผู้ซื้อที่มีเพียงเอกสารพื้นฐานทั่วไป คือบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาโฉนด หรืออาจจะมีเรื่องของการมอบอำนาจเพิ่มเติม แต่ถ้าเป็นการโอนเพื่อมรดกเอกสารโอนอสังหาให้ลูกก็จะเพิ่มเติมเป็นตัวพินัยกรรมและใบมรณบัตรของผู้ที่ทำพินัยกรรม ซึ่งถ้าผู้ได้รับมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ศาลก็จะทำการแต่งตั้งผู้ดูแลแทนขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถควบคุมและดูแลมรดกในส่วนนั้นไว้ จนกว่าทายาทจะอายุครบตามกำหนด โดยที่ผู้ดูแลอาจจะเป็นญาติหรือทนายที่ทางศาลจัดขึ้นก็ได้เช่นกัน และถ้าตัวผู้ถือโฉนดมีการจดทะเบียนสมรส ก็ต้องนำเอาเอกสารของคู่สมรสมายื่นร่วมด้วย พร้อมไปด้วยใบทะเบียนสมรส แต่ถ้ามีการหย่าแล้วก้ต้องแสดงใบหย่าให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเพิ่มเติมอีกด้วย

 

Facebook Comments